Salgs- & Leveringsbetingelser

1. Nærværende salgs- & leveringsbetingelser, finder anvendelse i ethvert mellemværende, mellem Holbæk Miljøcenter A/S og kunden, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale, underskrevet af Holbæk Miljøcenter A/S.

Kunde og-eller samarbejdspartner (herefter nævnt "kunden") accepterer, at nærværende salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse forud for kundens eventuelle standardbetingelser.

2. Tilbud fra Holbæk Miljøcenter A/S er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering og er kun gældende for de i tilbuddet nævnte adresser.

Kundens skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for Holbæk Miljøcenter A/S, når kunden har modtaget en skriftlig bekræftelse.

Efter indgåelse af aftale, er priserne gældende i 6 mdr. eller til den enkelte opgave/sag er udført, dog max. 12 måneder.

Prisen er fastsat i henhold til den gældende prisliste. Holbæk Miljøcenter A/S forbeholder sig retten til at regulere priserne i forhold til de løbende ændringer i markedet, med 1 måneds varsel.

3. Affaldet afregnes i ton +-500kg, i henhold til leveret mængde.

4. Med mindre andet er bestemt er betalingsbetingelser 20 dage netto, fra fakturadato. Fakturering kan ske dagligt, ugentligt eller månedligt, efter der er foretaget vejning og kontrol af affaldet.

Førstegangskunder kan som maksimum opnå et kreditbeløb på kr.25.000,-. Betalingsfristen er netto kontant 8 dage. Alternativt efter almindelige regler, hvor der gives kredit (netto 20 dage) mod krav om forlods a/c indbetaling.

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes en morarente på 2 % pr. måned, dertil tillægges et rykkergebyr på 150 DKK for hver rykker, indtil betalingen sker.

Ved kundens manglende rettidige betaling er Holbæk Miljøcenter A/S berettiget til at ophæve aftalen med kunden.

Hvis kundens betalingsevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og inden leveringen, er Holbæk Miljøcenter A/S berettiget til at forlange kontant betaling forud for aflæsning.

Holbæk Miljøcenter A/S forbeholder sig retten til først at skulle kreditvurdere kunden inden der modtages affaldsprodukter. Såfremt kunden ikke kan kreditgodkendes, bortfalder aftalen.

Som udgangspunkt, skal kunden tilmeldes vores leverandørservice, hvor fakturabeløbet automatisk trækkes direkte fra kundens konto, efter hver fakturering og de aftalte betalingsbetingelser.

5. Aflæsning må kun foretages efter forudgående henvendelse i vejeboden (ekspeditionen), hvor der føres kontrol med alle læs. Alle læs vejes og foto dokumenteres på vægten. Chaufføren skal til personalet afgive de ønskede oplysninger om læssets oprindelse sted og art. Såfremt oplysningerne afviger fra læssets indhold, forbeholder Holbæk Miljøcenter A/S sig retten til at prøvetage affaldet på kundens regning, og om klassificere affaldet til de faktiske forhold og i overensstemmelse med den gældende lovgivning, for kundens regning. Kunden blive faktureret tillæg og gebyr herfor.

Såfremt der aflæsses ulovligt affald eller affald der ikke er i overensstemmelse med Holbæk Miljøcenter A/S på pladsen gældende miljøgodkendelse, skal dette uden unødig forsinkelse fjernes af kunden omgående, uden omkostninger for Holbæk Miljøcenter A/S. I tilfælde hvor det opdages efter kunden har forladt pladsen, vil affaldet blive fjernet for kundens regning uden forudgående aftale.

Der udskrives en vejeseddel for hvert læs, og chaufføren bekræfter med sin underskrift oplysningernes rigtighed. Såfremt der aflæsses ulovligt affald, skal dette uden unødig forsinkelse fjernes af kunden omgående, uden omkostninger for Holbæk Miljøcenter A/S. Som bekræftelse vil der blive fremsendt e-mail med foto til kunden.

6. Ved levering af jord som er dokumenteret ved analyser fra et godkendt laboratorium vedlægges analyser, samt eventuelle anvisninger fra kommunen, som sagen vedrører. Ved modtagelse af jord til kartering, udtager Holbæk Miljøcenter A/S jordprøver til analyse, som udføres af et godkendt laboratorium. Derefter bortskaffes jorden hos godkendte modtageanlæg. Der udtages 1 analyse for 0-30 tons jord. Inden aflæsning af jorden skal personalet foretage visuel kontrol.

Der foretages løbende kontrolanalyser fra Holbæk Miljøcenter A/S, af alt tilkørt jord, der i forvejen er dokumenteret af kunden. Såfremt jorden ikke stemmeroverens med kundens analyser og informationer herom, forbeholder Holbæk Miljøcenter A/S sig retten til at få dækket eventuelle meromkostninger af kunden.

7. Holbæk Miljøcenter A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, fejlagtig leverance i forbindelse med aflæsning. Dette er til enhver tid et forhold mellem transportør og kunden. Holbæk Miljøcenter A/S er kun ansvarlig for skader, hvis det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Holbæk Miljøcenter A/S. Holbæk Miljøcenter A/S kan aldrig drages til ansvar for driftstab.

8. Eventuel reklamation skal ske skriftligt og 4 hverdage efter, at kunden er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har kunden fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. Reklamation fra kunden berettiger hverken helt eller delvist kundens tilbageholdelse af betaling. I forbindelse med aflæsning af hos Holbæk Miljøcenter A/S, skal kunden sikre sig at affaldet er indvejet

korrekt. Når kunden har vejet ud, og forlader Holbæk Miljøcenter A/S , vil der blive faktureret efter hvad der fremgår af vejesedlen. Der er herefter ingen reklamationsret.

9. Holbæk Miljøcenter A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, herunder myndighedsrestriktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport eller vejrlig.